Zpět na Ubytování

Pravidla

Pravidla  pro  ubytování  na  chatě Zlatá  Studna.

Zodpovědná osoba = správce: Petr  Vinter

Objednání:

Vyúčtování pobyt                        Vyúčtování centrála

Formulář pro objednání       ZDE , Nová pravidla platná od 1.4.2012 ZDE

Objednání pobytu na chatě Zlatá Studna je možné na:

Telefonním čísle:        +420728971316

E-mailové adrese:      zlatastudna.blatna@seznam.cz

 

Pravidla Zlatá Studna platná od 1.4.2012

 

Chatu je možné si pronajmout pouze za splnění podmínek pro pobyt, které jsou popsány níže a jsou schválené výkonným výborem TJ Blatná.

Objednání chaty je možné maximálně 5 měsíce před požadovaným termínem.

Správce je povinen potvrdit termín objednavateli do 1 týdne ode dne objednání.

Každý má právo na objednání a pobyt na chatě jednou v letním a jednou v zimním termínu. Bude-li nějaký termín nevyužitý, může si osoba, která již byla na chatě ubytována, chatu objednat (nejdříve však 3 týdny před požadovaným termínem).

 

Budou-li na chatě volné pokoje, které objednavatel nevyužije, je možnost doplnění ostatních pokojů lidmi, kteří již na chatě byli ubytováni.

 

Budou-li na chatě volné pokoje, které objednavatel nevyužije, vyhrazuje si správce možnost pokoje pronajmout jiným osobám.

 

Po objednání obdrží „kontaktní osoba“ e-mail, potvrzující přijetí objednávky pobytu. Objednávka je považována za závaznou po zaplacení zálohy ve výši 25%.

Po domluvě budou klíče k pokojům předány „kontaktní osobě“

V termínu od 1. března do 30. listopadu bude k dispozici „Povolení k vjezdu“ opravňující držitele přijet až k chatě.

 

Bude-li na stejný termín více objednávek, rozhodne správce, po dohodě s výkonným výborem TJ Blatná, o obsazení chaty.

Klíče od chaty a povolení ke vjezdu si odpovědná osoba vyzvedne nejdříve den před odjezdem a vrátí je v den ukončení pobytu.

Na společenské místnosti je uložen sešit pro zapsání:

          doby pobytu.

          kontaktní (odpovědné) osoby.

          najetých motohodinách.

          případných problémech.

Při převzetí klíčů bude požadován podpis odpovědné osoby pod objednací formulář, aby bylo potvrzeno, že dotyčný je seznámen s pravidly pro ubytování, s cenou a případným postihem při porušení jeho povinností.

Výdej klíčů k jednotlivým pokojům:

1 až 4 osoby  –  1 pokoj                                 5 až 8 osob  –  2 pokoje

9 až 12 osob  –  3 pokoje                               13 až 16 osob  –  4 pokoje

17 avíce osob  –  5 pokojů

1)  Příjezd:

1.1   Po příjezdu zkontrolovat pokoje a ostatní místnosti:

          zda je všude uklizeno.

          zda není zničeno nebo poškozeno vybavení, včetně postelí a skříní.

          zda je připraveno na zátop v kamnech a nanošené dřevo na pokojích.

          zda je na pokoji č. 4 donesené uhlí.

1.2 V každé místnosti je seznam věcí, které se musí v místnosti nacházet.

1.3 Zkontrolovat stav motohodin na elektrocentrále a doplněný benzín.

1.4  Jsou-li zjištěny jakékoliv problémy je nutné ihned informovat správce.

Na pozdější nahlášení problémů, nebo nahlášení až při vracení klíčů nebude brán zřetel a bude bráno, jako by je způsobil dotyčný.

2)  Pobyt:

 

 

!!!!! Jelikož je chata celodřevěná, je všude, bez výjimek, zakázáno

 

používání otevřeného ohně.

 

To znamená zákaz používání svíček, kahánků, lamp a dalších

 

prostředků ke svícení nebo k ohřevu pokojů !!!!!

2.1 Během pobytu udržovat pořádek, čistotu a neničit zařízení.   Dojde-li při pobytu k poškození nebo ke zničení věcí, je                                       kontaktní osoba povinna oznámit co se stalo správci chaty a zajistit opravu v nejbližším možném termínu.

 

2.2  V zimní sezóně, při topení v kamnech, je nutné šetřit se dřevem, aby nebylo zbytečně páleno !!! Zima je dlouhá a dřevo musí vydržet minimálně do konce března !!!

Na pokoji č. 4 se dřevem pouze rozdělává, protože jsou zde poslední kamna na uhlí. A uhlí je ve sklepě ještě velké množství !

Od jara do podzimu si každý naseká dřevo dle své potřeby.

2.3  V zimních měsících je nutné najet na elektrocentrále minimálně 4 motohodiny pro dostatečné dobití baterií. Tyto motohodiny jsou stejně placeny, ať jsou najety, nebo ne.

2.4  Elektrocentrálu je nutné používat dle popisu. Hlavně zapínání a vypínání elektromotoru.

2.5  Po 80 motohodinách provozu se musí v elektrocentrále vyměnit olej. Popis způsobu výměny oleje je přiložen !!! Při této výměně je také nutné vyměnit nebo vyčistit (vyprat) vzduchový filtr !!!

2.6  Nesvítit zbytečně 12V žárovkami napájenými z baterií, na pokojích kde nikdo není  !!!

2.7  Na příjezdové cestě, cca 200 až300 metrů po levé straně směrem od chaty, se nachází betonová skruž se železným poklopem. Zde je umístěno nasávání vody pro potřeby chaty. Je nutné, vždy při příjezdu i odjezdu tam dojít. Cca40 cm od hladiny je umístěna trubka s krycím košem proti nečistotám. Ten je nutné opatrně sejmout, vyčistit od případných nečistot a opět nasadit. Je nutné nezvířit nečistoty na dně, aby nedošlo k ucpání potrubí, které pak není nijak možné vyčistit.

3)  Odjezd:

3.1  Na všechny pokoje, do kuchyně, koupelny a na společenskou místnost nanosit dřevo. Do pokoje č. 4 navíc uhlí. Dolít benzín do elektrocentrály.

3.2  Na všech pokojích důkladně uklidit (i pod postelemi), zamést        (i pavučiny), vytřít. Umýt a utřít nádobí.

3.3  Nikde, a to platí úplně všude (zejména pak v kuchyni), nenechávat zbytky jídla, pití a dalších věcí.

3.4  Zapsat do sešitu datum pobytu, jméno kontaktní osoby, stav motohodin a případné závady.

3.5  V létě i v zimě nechat protékat vodu na záchodech a v koupelně, aby nedošlo k ucpání nebo zamrznutí přívodního potrubí.

3.6  Uzavřít plyn.

3.7  Vypnout hlavní vypínač autobaterií.

3.8  Zavřít všechny okenice a dveře na půdě.

3.9  Za vše je odpovědná osoba přebírající klíče „kontaktní osoba“ !!!

Elektrocentrála:

Elektrocentrála bude uzamčena v zadní místnosti u pokoje č. 4. Zde je uzamčen i hlavní vypínač pro napájení 12 V. Kdo bude chtít používat baterie pro svícení, vyzvedne si klíč od místnosti a bude platit  povinné motohodiny.

 

K elektrocentrále je přiložen 10-litrový kanystr pro dolití. Odběr každých deseti litrů se zapíše do sešitu umístěného u centrály. Tam se zapisuje i počet motohodin a osoba odpovědná za chatu „kontaktní osoba“.

 

Benzín je, z bezpečnostních důvodů, uložen ve sklepě. Každý sud je zajištěn bezpečnostní plombou proti neodůvodnitelnému odběru. Po vyčerpání každého sudu, je odběratel povinen zapsat toto do sešitu a oznámit správci.

 

S platností od 1. července 2011 se zavádí povinnost najet na elektrocentrále minimálně 4 motohodiny za jeden ubytovací den (schváleno vedením TJ v roce 2009 a dosud nedodržováno).

 

Cena za motohodinu se bude určovat v závislosti na ceně benzínu, vždy k prvnímu dni ve čtvrtletí.

 

Od 1. července 2011 se cena stanovuje na 30,- Kč za 1 motohodinu.

 

V případě ubytování více skupin najednou, bude celková částka rozpočítána – podělena počtem obsazených pokojů, bez ohledu na    počet ubytovaných osob v pokoji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práva  a  povinnosti  správce

 

 

Povinnosti  správce:

 1)  Správce volí nebo určuje výkonný výbor TJ.

2)  Správce je povinen zajistit, aby byla chata ve stavu:

– odpovídající možnostem pronájmu v standardních podmínkách.

– finančním možnostem TJ Blatná.

– podmínkám, které jsou definovány výkonným výborem TJ Blatná.

3)  Správce je povinen zajistit brigády k udržení chaty v provozu-schopném stavu.

4)  Správce je povinen zajistit, v podzimním termínu, brigády pro zásobení chaty dřevem na následující zimu.

5)  Správce je povinen zajistit dodávky plynu a benzínu pro chatu.

6) Správce je povinen, na pokyn členů výkonného výboru               TJ Blatná, zajistit nebo objednat opravy či úpravy, které jsou v jeho možnostech. V případě oprav nebo úprav, na které je potřeba odborných znalostí, je správce povinen toto zajistit a ihned to oznámit výkonnému výboru TJ Blatná pro schválení nebo zamítnutí.

7)  Správce je zárukou pro výkonný výbor TJ Blatná, že chata nebude pronajímána osobám, které porušují povinnosti při pobytu.

8)   Správce provede 1x za měsíc vyúčtování u tajemníka TJ.

 

 

Práva  správce:

 

 

1)  Správce má možnost objednání si dvou termínů, které mu budou, dle jeho žádosti, schváleny výkonným výborem             TJ Blatná.

2)  Správce má možnost, při dodržení podmínek daných výkonným výborem TJ Blatná ohledně stavu chaty a její údržby, k objednání a pronájmu jednoho pokoje zdarma a to v maximální výši 10 dnů v roce.

3)  Správce má možnost provádět namátkové kontroly chaty v době, kdy bude pronajata (nebo tím někoho pověřit).

4)  Správce má možnost, nechat si od TJ Blatná proplatit náklady na cestu, jede-li na chatu v rámci nutných oprav nebo nutné údržby.

5)  Správce má možnost odmítnout žadatele o ubytování, kteří porušili své povinnosti při pobytu. V tomto případě je správce povinen toto oznámit výkonnému výboru TJ Blatná, včetně odůvodnění.